Home

Kumm Sabba Mirza

Jeg er forsker. Jeg holder foredag. Jeg rådgiver virksomheder og organisationer. 

Jeg arbejder for et solidarisk og inkluderende Danmark. Et Danmark hvor der er plads til mangfoldighed og et Danmark hvor vi kan tale sammen om udfordringer og muligheder. Derfor tager jeg fat på nogle af tidens mest politiske og juridisk sensitive emner. Jeg udfordrer dybt forankrede forestilinger og præsenterer nuancer. Jeg ønsker at bidrage med løsninger baseret på viden. 

UDDANNELSE/ERHVERVSERFARING

 

Recognized Student (2016/2017)

Centre for Criminology, University of Oxford.

Ph.d. i Retsvidenskab (2017)


Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Postdoc (2018)

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Cand. Jur. (2012)


Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

PH.D. AFHANDLING

ÆRESRELATEREDE FORBRYDELSER. STRAFFERETLIGE PERSPEKTIVER

2018

Afhandlingen indeholder en retlig behandling af tre bestemmelser i straffeloven, som er blevet betegnede som æresrelaterede, nemlig forbud mod kvindelig omskæring (strl. § 245 a), ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab (strl. § 260 stk. 2) og ulovlig tvang i forbindelse med ansigtstildækning (strl. § 260 stk. 3).


Afhandlingen behandler disse tre omstridte og anfægtede bestemmelser, deres forarbejder og historik, samt vurderer deres karakter og mulige forbedring. Afhandlingen er udarbejdet med et (primært) strafferetligt perspektiv, idet udlændinge- og ægteskabsloven også inddrages og den er inspireret af teorier om moralsk panik, symbollovgivning og stigma.


Genstanden for afhandlingen er ”visse af de tilfælde, hvor den, der ønsker at værne sin egen eller sin gruppes ære, netop ikke henholder sig til gældende ret og søger myndighedernes bistand til at håndhæve denne, men i stedet udøver en selvbestaltet form for retfærdighed i strid med lovgivningen og derved begår et strafbart forhold”.


Afhandlingen kombinerer den retsdogmatiske tilgang med en velintegreret (selektiv og differentieret) perspektivering til tilsvarende retsområder i andre lande, samt med retssociologisk, symbolteoretisk, argumentationsteoretisk og retorisk analyse.


Copyright @ All Rights Reserved